Terms & Conditions

Partijen aanvaarden dat de Algemene Voorwaarden van SAFE bestaan uit de hiernavolgende voorwaarden waarvan de Klant erkent een exemplaar te hebben ontvangen.

1. Toepassingsgebied

a. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen en dienstverleningen die SAFE aanbiedt. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle occasionele opdrachten en prestaties.
b. Door beroep te doen op of gebruik te maken van een dienst van SAFE, het plaatsen van een bestelling en/of het afsluiten van een welkdanig contract, erkent de Klant dat hij een exemplaar van de Algemene Voorwaarden heeft ontvangen, dat dezen hem tegenstelbaar zijn en aanvaardt op onherroepelijke wijze de toepassing ervan bij uitsluiting van alle andere.
Toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de Klant is uitgesloten, tenzij met bijzonder schriftelijk voorafgaandelijk akkoord van SAFE.

2. Bestellingen

a. Elke prijsopgave, voorstel, bestek, offerte, bestelformulier of welk ander document dan ook uitgaande van SAFE, wordt uitsluitend overgemaakt ten titel van inlichting, kan steeds het voorwerp uitmaken van wijziging, maakt geen “aanbod” uit en bindt SAFE niet.
b. SAFE is gerechtigd een van de Klant uitgaand aanbod tot contracteren of bestelling geheel of gedeeltelijk te weigeren, zelfs als de bestelling gebaseerd is op een door SAFE verstrekte offerte of prijsopgave.
c. Bestellingen van de Klant zijn onherroepelijk.
d. De Klant wordt geacht de eigenschappen, karakteristieken en dergelijke van het goed en/of dienst te kennen en kiest het type materieel of de dienst in functie van zijn behoeften en onder zijn uitsluitende verantwoordelijkheid. De Klant erkent volledig geïnformeerd te zijn omtrent de karakteristieken van het goed en/of dienst en geen verdere informatie te behoeven.
e. De Klant erkent het goed en/of de dienst, geheel of gedeeltelijk, voor beroepsdoeleinden te verwerven of te gebruiken.
f. Foto’s, tekeningen, illustraties, technische kenmerken en dergelijke worden enkel ten titel van inlichting overgemaakt, zijn benaderende aanwijzingen en kunnen eenzijdig door SAFE gewijzigd worden.
g. De Klant machtigt SAFE om elke publiciteit over producten, diensten en/of activiteiten van SAFE onder meer per elektronische data toe te zenden. SAFE is gerechtigd om alle gegevens met betrekking tot haar Klanten op te slaan, te bewaren en te gebruiken conform de wetgeving terzake.

3. Levering

a. SAFE bepaalt de wijze waarop en de persoon door wie de opdracht wordt uitgevoerd, waarbij SAFE voor zover mogelijk rekening zal houden met de door opdrachtgever geuite redelijke verzoeken.
Het staat SAFE vrij om onderaannemers, gebruikmakend van specifieke expertise, te betrekken bij de uitvoering van de opdracht.
b. SAFE zal de opdracht met redelijke vakkundigheid, zorgvuldigheid en toewijding uitvoeren in overeenstemming met de overeenkomst.
c. De Klant zal SAFE te allen tijde alle informatie en documenten ter beschikking stellen die SAFE nodig acht om de opdracht correct uit te voeren in door SAFE gespecificeerde vorm.

De Klant garandeert ook de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan SAFE verstrekte informatie.
d. Opgegeven leveringstermijnen zijn louter indicatief en maken geen resultaatsverbintenis uit in hoofde van SAFE.
De Klant aanvaardt dat de leveringstermijn kan worden gewijzigd in geval van wijziging van de opdracht door omstandigheden die niet aan SAFE PROJECT toe te rekenen zijn. Eventuele kosten die voortvloeien uit of verband houden met deze wijziging komen volledig voor rekening van de Klant.
Indien de indicatieve leveringstermijn wordt overschreden, kan de Klant enkel SAFE per aangetekend schrijven in gebreke stellen de levering uit te voeren. Indien de levering niet binnen drie maanden na de ingebrekestelling geschiedt, kan de Klant de overeenkomst ontbinden zonder enig recht op schadevergoeding.
Indien SAFE ten gevolge van enige oorzaak onafhankelijk van zijn wil of ingevolge overmacht, in de onmogelijkheid is om een aanvaarde bestelling of prestaties uit te voeren of dit te doen binnen gestelde leveringstermijn, kan zij, bij eenvoudige kennisgeving, de leveringstermijn verlengen, de uitvoering schorsen of het contract ontbinden zonder enige welkdanige schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de Klant.
De inontvangstneming door de Klant der goederen en/of diensten houdt ipso facto instemming in met de effectieve leveringstermijn, zelfs al is er een bijkomende termijn geweest en geeft geen recht op enige schadelosstelling welke dan ook.
e. Behalve andersluidende bepaling kan SAFE vrij kiezen waar zij de goederen en/of diensten worden geleverd. Dit kan eveneens op de uitbatingszetel van SAFE of elke andere plaats door SAFE aangeduid.

Wanneer de diensten door SAFE worden geleverd in door de Klant aangeduide lokalen:
- Is de Klant ertoe gehouden, op zijn kosten en voor zijn risico, om alle nuttige gegevens (o.m. aangaande plaatsgesteldheid, openingsuren, enz.) aan SAFE mede te delen en ook de geschikte lokalen met alle nodige installaties en aansluitingen te voorzien.
- Garandeert de Klant dat de medewerkers van SAFE te allen tijde onder veilige omstandigheden kunnen werken, in overeenstemming met de relevante veiligheids- milieu- en gezondheidsvoorschriften, en zal de Klant SAFE vrijwaren en vergoeden voor alle verlies, kosten of schade die voortvloeien uit of verband houden met deze garantie door de Klant.

f. De levering van het goed en/of dienst, met inbegrip van overdracht van risico’s der goederen, vindt plaats op het ogenblik van in ontvangst name ervan door de Klant.
g. Bij levering van goederen blijven deze goederen evenwel het eigendom van SAFE zolang zij niet integraal door de Klant betaald zijn.
h. Indien de levering niet kan plaats hebben op de afgesproken dag en/of de normale duurtijd ervan overschrijdt, zal het surplus aan kost (met inbegrip van vervoerkosten) aan de Klant gefactureerd worden aan de bij de totstandkoming van het contract geldende tarieven.
i. Behalve uitdrukkelijk protest door de Klant binnen de drie werkdagen, per aangetekend schrijven, na levering door SAFE, worden de goederen en/of diensten geacht te zijn uitgevoerd conform de bestelling van de Klant en volgens de regels van de kunst.

4. Prijzen

a. De prijzen en tarieven zijn deze die van toepassing zijn op het ogenblik waarop het contract tot stand komt en waarvan de Klant erkent kennis genomen te hebben en deze te aanvaarden.
b. Behalve andersluidende bepalingen in, is SAFE gerechtigd om vergoed te worden voor gemaakte verplaatsing, reis- en verblijfkosten, onder voorbehoud van voorlegging van de bewijsstukken.
c. Alle prijzen en tarieven zijn netto, exclusief eender welke, rechtstreekse of onrechtstreekse, huidige of toekomstige belastingen (BTW, heffing, taks), welke de Klant op onherroepelijke en bijzondere wijze verklaart te zijne laste te nemen en desgevallend SAFE te vrijwaren.
d. Prijzen kunnen jaarlijks in onderling overleg tussen partijen worden herzien. Prijzen worden jaarlijks geïndexeerd door SAFE aan de index der consumptieprijzen.

5. Betalingen

a. Behalve andersluidende bepaling, zijn alle facturen van SAFE contant betaalbaar op één der op de factuur vermelde bankrekeningen van SAFE of te zijner zetel.
Bij gebreke aan aangetekend schrijven, houdende protest der factuur, binnen de drie werkdagen na factuurdatum, wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn.
b. Iedere door SAFE ontvangen betaling zal eerst worden aangerekend op de vervallen interesten en schadevergoedingen, vervolgens op de hoofdsom van de oudste vervallen factuur.
c. Bij gebreke aan niet of niet tijdige betaling op de vervaldag van een factuur, worden alle facturen, ook deze die nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar.
d. Is de factuur op de vervaldag onbetaald, dan wordt het openstaand bedrag, automatisch, van rechtswege en zonder enige voorafgaandelijke aanmaning, verhoogd:

- Ten titel van nalatigheidsinteresten met 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een gehele maand, tot de dag der algehele betaling.
- Alsmede ten titel van forfaitaire schadevergoeding van 15%, met een minimum van € 250,00 €.
SAFE heeft ook recht op vergoeding van de gerechtskosten en op schadeloosstelling van alle relevante invorderingskosten.
e. In geval van enig onbetaald saldo, is SAFE gerechtigd om, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling noch notificatie, elke verdere levering en/of prestatie tot aan integrale aanzuivering op te schorten en afhankelijk te stellen van contante betaling van de te leveren goederen en/of dienst. Partijen komen overeen dat de betaling van facturen een essentiële verplichting is in hoofde van de Klant.
f. Een betwisting, aanspraak, vordering tot schorsing of beëindiging, niet-levering of welke andere dan ook van de Klant betreffende een onderdeel van het contract of het gehele contract, kan door de Klant niet worden ingeroepen ten aanzien een ander onderdeel of een ander contract, inzonderheid niet ter rechtvaardiging van de niet-betaling voor deze laatsten.
g. Het is aan SAFE toegestaan, waarvoor de Klant hierbij een onherroepelijke machtiging verleent, om te allen tijde aan de Klant verschuldigde, zelfs niet vervallen, bedragen te compenseren met bedragen verschuldigd door de Klant aan SAFE, en dit zelfs zonder enige notificatie. In hoofde van de Klant is zulke compensatie slechts toegelaten mits voorafgaandelijk schriftelijk akkoord van SAFE.
h. SAFE is gerechtigd om aan de Klant facturen uit te reiken en te bewaren via elektronische data.

6. Gebreken

Als de door SAFE geleverde goederen of diensten wezenlijk niet conform zijn met hetgeen werd besteld, en/of gebreken vertonen, dient de Klant dit op dat tijdstip te laten acteren.
Binnen de drie werkdagen na levering dient de Klant SAFE per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen van de gebreken of niet-conformiteit. Na afloop van die termijn worden de goederen en/of diensten beschouwd als definitief door de Klant aanvaard.

7. Aansprakelijkheid

a. De in de overeenkomst vermelde prestaties worden door SAFE als zijnde een middelenverbintenis, naar best vermogen uitgevoerd.
b. SAFE en haar personeel, aangestelden of uitvoeringsagenten kunnen niet contractueel noch buitencontractueel aansprakelijk worden gesteld, inzonderheid als de door SAFE verstrekte informatie niet volledig of niet volledig correct zou zijn, behalve in geval van zware fout of opzet.
c. In geval SAFE en haar personeel, aangestelde of uitvoeringsagenten gehouden zou zijn enige schadevergoeding te betalen, om welke reden dan ook, zal deze zich beperken tot de vergoeding van het bedrag van de bewezen directe materiele schade, met uitsluiting van alle andere schade.
d. De aansprakelijkheid SAFE en haar personeel, aangestelden of uitvoeringsagenten voor eender welke andere schade (inzonderheid genotsderving, winstderving, financiële gevolgschade, morele schade, lichamelijke schade, letselschade of overlijden van de Klant, zijn personeel of derden) is met andere woorden steeds uitgesloten, inzonderheid bij zware fout, behalve bij opzet.
e. Deze schadevergoeding die van SAFE en haar personeel, aangestelden of uitvoeringsagenten, om welke reden dan ook, gevorderd kan worden bedraagt maximaal de nettoprijs van het geleverde goederen, of in geval van een dienst de nettoprijs van de geleverde diensten, die het voorwerp uitmaakt van het desbetreffend contract én waarmee de schade rechtstreeks verband houdt, met een maximum van 2.500 €.

8. Duur en beëindiging

a. Indien de Klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan de betalingsvoorwaarden of aan enige andere verbintenis van het contract, alsmede in geval van faillissement, stopzetting, liquidatie of een gelijkaardige situatie, kan SAFE, van rechtswege, zonder enige voorafgaandelijke ingebrekestelling, zonder opzeggingstermijn, de uitvoering van zijn verbintenissen opschorten tot aan betaling van de vervallen factuur of tot aan uitvoering van de verbintenis, of de overeenkomst voor ontbonden verklaren wegens contractbreuk lastens en voor risico van de Klant, onverminderd recht op schadevergoeding voor SAFE.
b. Indien verschillende goederen of diensten in één overeenkomst werden gegroepeerd, is SAFE, in voormelde gevallen, gerechtigd om de overeenkomst te beëindigen/schorsen in haar totaliteit of gedeeltelijk voor één of meerdere goederen en/of diensten afzonderlijk.

9. Intellectuele eigendomsrechten

a. Alle intellectuele rechten die ter beschikking worden gesteld of zouden ontstaan in het kader van de uitvoering van de opdracht (inclusief rapporten, documenten, materialen, presentaties, etc.) blijven het eigendom en/of zullen het eigendom worden van SAFE en/of een verbonden onderneming.
De Klant en haar aangestelde zullen al het nodige doen en zullen alle stukken en documenten ondertekenen nodig of noodzakelijk om dergelijke intellectuele eigendomsrechten exclusief aan SAFE toe te wijzen, op eerste verzoek van SAFE en in ieder geval op het einde van de Overeenkomst.
b. De Klant draagt automatisch en van rechtswege alle wettelijke overdraagbare auteurs- of andere intellectuele rechten op alle werken, prestaties, scheppingen, onderzoeken, uitvoeringen of uitvindingen en dergelijke meer, ontwikkeld en gedaan in uitvoering van de Diensten over aan SAFE, zonder dat deze hiervoor enige licentie of vergoeding verschuldigd is, anders dan deze verschuldigd uit hoofde van deze overeenkomst.
Deze overdracht inclusief de overdracht van vermogensrechten betreffende auteursrechtelijk beschermde creaties gebeurt op exclusieve en definitieve wijze, alsook in meest volledige omvang, met name gedurende de ganse beschermingsduur ervan en voor de gehele wereld.
c. De Klant ziet ten voordele van SAFE tevens af van het recht vernoemd of geïdentificeerd te worden als de auteur van de door hem ontwikkelde software, werken, prestaties, scheppingen, enz.
d. Ten aanzien van alle bepalingen van dit artikel maakt de Klant zich tevens sterk voor het akkoord terzake, en voor de naleving ervan door zijn organen, werknemers en andere zelfstandige medecontractanten.
De Klant vrijwaart SAFE tegen alle vorderingen die derden tegen SAFE zouden instellen wegens de exploitatie van een of meerdere door de Klant aldus verleende rechten.
e. De Klant verklaart de volledige beschikking te hebben over de overgedragen rechten en door de overdracht daarvan geen rechten van derden te schenden.
Voorts verklaart de Klant dat de werken waarvan hij de rechten heeft overgedragen, niets bevatten dat een inbreuk maakt op rechten van derden of op enige andere wijze jegens derden onrechtmatig is.
De Klant zal SAFE bovendien op diens eerste verzoek bijstaan bij de verdediging tegen vorderingen of aanspraken van derden en terzake alle nodige en nuttige informatie verstrekken.
f. Behalve voorafgaande schriftelijke toestemming van SAFE, zal de Klant de inhoud van rapporten, documenten, materialen, presentaties of andere mededelingen van SAFE als vertrouwelijk beschouwen, en deze niet publiceren en niet ter beschikking stellen, tenzij deze zijn verstrekt met het oog op het verstrekken van de daarin opgenomen informatie aan derden. Voorts zal de Klant geen van de methoden en werkstrategieën van SAFE openbaar maken zonder schriftelijke toestemming van SAFE.

10. Diversen

a. Behalve voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van SAFE, is de overeenkomst en/of daarin vermelde rechten en plichten, noch geheel noch gedeeltelijk, overdraagbaar in hoofde van de Klant.
b. Indien enige clausule of beding in deze Overeenkomst om welke reden ook niet geldig of niet afdwingbaar zou zijn, heeft dit niet de ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Overeenkomst tot gevolg. Partijen zich ertoe deze clausule of dit beding te vervangen door een geldige of afdwingbare bepaling die de intenties van beide Partijen zo nauwkeurig mogelijk benadert.
c. Wanneer een Partij bij deze overeenkomst nalaat zich te beroepen op een bepaling van deze overeenkomst, betekent dit niet dat zij hierdoor verzaakt aan de rechten die deze bepaling (en/of andere bepalingen) van de overeenkomst haar verleent. Een dergelijke afstand van rechten kan enkel schriftelijk gebeuren.
d. Alle mededelingen, kennisgevingen, contracten, documenten of ander worden door SAFE rechtsgeldig gegeven aan het in het contract vermelde adres van de Klant, en dit zelfs per e-mail, fax of eender welke andere vorm van elektronische registratie.
Alle zendingen, behalve deze per aangetekende brief, die de Klant op onder voormeld artikel aan vermelde wijze verstuurt, kunnen alleen aan SAFE worden tegengesteld mits een bericht van ontvangst van deze laatste.

11. Bevoegdheid rechtbanken en toepasselijk recht

Alle geschillen waartoe het contract aanleiding zou kunnen geven, behoren tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van SAFE. SAFE behoudt zich evenwel het recht voor de Klant te dagvaarden voor de rechtbank van diens maatschappelijke zetel of woonplaats.
De overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht.